Algemene voorwaarden

 1. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese

  Unie(EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Over Uw Privacy kunt op mijn website hier meer daarover lezen.

 2. Cliënt en therapeut gaan de overeenkomst aan voor individuele/relatietherapie of coaching. De deelname is volledig vrijwillig, de behandelingen zullen nooit uitgevoerd worden zonder de instemmingvan de cliënt.

 3. Op basis van de intake en naderhand op basis van het verloop worden vervolgafspraken gemaakt.

 4. De1e  therapiesessie is een intake, duurt 60minuten en elke vervolgsessie duurt 60 minuten.

 5. De kosten staan vermeld op de website www.almakoric.nl onder het kopje ‘kosten en vergoedingen’.

 6. Betalingen van de sessies gaan middels een pin betaling. De factuur wordt per email verstuurd. Het is aan de cliënt of en hoe de factuur gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar.

 7. Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Zo niet, dan wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

 8. Bij het in gebreke blijven van betaling heeft de therapeut het recht de behandeling eenzijdig op te schorten dan wel te beëindigen.

 9. Indien de cliënt niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, zullen er incassomaatregelen getroffen worden.

 10. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 11. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het
  medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 12. De therapeut is gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en de beroepscode van de NVAGT.

 13. De therapeut heeft geen rapportage/verklaring af waarmee juridisch of materieel belang is gemoeid.

 14. Klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie van de NVAGT. Indien een cliënt een klacht heeft over mij als therapeut, natuurlijk heb ik de voorkeur dat de cliënt dit zo snel mogelijk eerst met mij bespreekt.

 15. Informatie en verloop van de therapie zijn strikt vertrouwelijk. Een dossier wordt bijgehouden. Informatieverstrekking aan derden wordt uitsluitend gedaan met schriftelijk toestemming van de cliënt. Het dossier kent een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na einde van de therapie tenzij anders afgesproken. De therapeut vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt. De gegevens van de cliënt worden bewaard in een persoonlijk dossier, dat wordt bewaard in een met slot afsluitbare kast in een afgesloten ruimte.

 16. De therapie wordt afgesloten met een evaluatie.

 17. Waar nodig worden situatie-gebonden afspraken gemaakt over waarneming.